Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Automat do gier

2017-07-12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń prowadzący kancelarię w Chrzanowie przy ul. Mickiewicza 7/- na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2017 roku o godz. 11:00 odbędzie się pod adresem 31-463 Kraków ul. Farmaceutów 2 ( hala magazynowa) pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1. Automat do Gier Games

For The World Hot Spot

wartość szacunkowa:  1. 400,00 zł

ilość: 1 sztuka

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Uwaga !!!

Zgodnie z art. 30 § 5a k.k.s sprzedaż urządzeń lub automatów do gier, w stosunku do których Sąd nie zarządził zniszczenia, jest dopuszczalna wyłącznie na rzecz podmiotów, które uzyskały koncesje albo zezwolenie na urządzanie gier. Przystępujący do przetargu obowiązany jest okazać organowi egzekucyjnemu stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie stosownej koncesji albo zezwolenia na urządzanie gier pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego w kancelarii komornika.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod adresem 31-463 Kraków ul. Farmaceutów 2

UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię