Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Lokal mieszkalny, Chrzanów, ul. Sądowa (05-09-2019r.)

2019-08-09

sygn. akt  Km 384/18, Km 3419/17, Km 3415/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia,

na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 5 września 2019r. o godz. 9.00

wSądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 09, odbędzie się:

P I E R W S Z A         L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o nr 76 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w budynku nr 1 przy ul. Sądowej w Chrzanowie, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy, o łącznej powierzchni użytkowej 61,38 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1C/00054652/0.
Z prawem własności przedmiotowej nieruchomości związany jest udział wynoszący 15/1000 części nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą o nr KR1C/00051409/1.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Nelec Tomasz.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 207.773,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 155.829,75 zł.
Rękojmia: 20.777,30 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 22-08-2019r. godz. 11.00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię