Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI ZOSTAŁA ODWOŁANA Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, Alwernia, os. Chemików (13-05-2019r.)

2019-03-26

!!! UWAGA !!!

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI ZOSTAŁA ODWOŁANA


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13-05-2019r. o godz. 13.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie, sala 08 odbędzie się:

D R U G A         L I C Y T A C J A

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o nr 5 położonego w budynku przy os. Chemików 4 w Alwernii, gmina Alwernia, powiat Chrzanowski, dla którego Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1C/00071063/9, o pow. 25,40 m2; nieruchomość składa się z: 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o nr 5.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Sobków Łucja
Z prawem wlasności lokalu mieszklanego związany jest udzial wynoszący 25/1240 części w nieruchomości wspólnej dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1C/00071057/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 96.027,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 64.018,00 zł.
Rękojmia: 9.602,70 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 06-05-2019r. godz. 15.00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

DSCN5447 DSCN5444 DSCN5441 DSCN5443 DSCN5440 DSCN5433 DSCN5435 DSCN5450 DSCN5449 DSCN5432 DSCN5431 DSCN5430 DSCN5429 DSCN5428 DSCN5427 DSCN5426 DSCN5424 DSCN5423 DSCN5422 DSCN5421

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię