Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, Chrzanów, ul. Urbańczyka (01-03-2018r.)

2018-02-01

Km 636/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 01-03-2018r. o godz. 9.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie, s. 08 odbędzie się:

D R U G A          L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o nr 65, położony na IV piętrze budynku wielomieszkaniowego przy ul. Urbańczyka 1 w Chrzanowie, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej pow. 60,39 m2; do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,44 m2; mieszkanie posiada balkon;
nieruchomość stanowi własność dłużników:
Dworniczek Henryk i Wieslawa Dworniczek na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie o nr KR1C/00083676/6.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w prawie własności nieruchomości gruntowej wynoszący 656/100000 dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą o nr KR1C/00075155/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 165.357,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 110.238,00 zł.
Rękojmia: 16. 535,70 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 20-02-2018r. godz. 12.00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

IMG_20161020_130726 IMG_20161020_130742 IMG_20161020_130758 IMG_20161020_130821 IMG_20161020_130828 IMG_20161020_130842 IMG_20161020_130849 IMG_20161020_130908 IMG_20161020_130959 IMG_20161020_131030 IMG_20161020_131036 IMG_20161020_132432 IMG_20161020_132655

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię