Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Nieruchomość gruntowa niezabudowana

2017-12-14

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26-02-2018r. o godz. 13.00 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 08, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej objętej księga wieczystą o nr KR1C/00077274/3 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, złożonej z działki nr 813/4 o pow. 0,0967 ha; położonej w Trzebini (w rejonie ul. Chrzanowskiej), obręb Góry Luszowskie, gmina Trzebinia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie; nieruchomość położona jest w II strefie terenów rolnych i otwartych, tereny o niskiej przydatności rolicznej i nieużytki, w strefie osiadań terenu, w granicy złoża Siersza; dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
OPEN-NET S.A. w Katowicach
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7.913,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 5.934,75 zł
Rękojmia: 791,30 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 13-02-2018r. godz. 13.00 w miejscu położenia nieruchomości. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię