Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, Libiąż, Ul. Urzędnicza (27-08-2018r.)

2018-07-24

sygn. akt  Km 2472/17, Km 2444/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-08-2018r. o godz. 15.00 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 09, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Libiążu przy ul. Urzędniczej 1/77, złożonego z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 61,86 m2; lokal położony jest na V kondygnacji (IV piętro).
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr KR1C/00074776/1.
Powyższa nieruchomość stanowi własność dłużników Zgigniewa Sachmerda i Elżbiety Sachmerda na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 6186/457390 części w nieruchomości wspólnej – działki nr 2680/8 o pow. 3983 m2 i częściach wspólnych budynku nr 1 przy ul. Urzędniczej w Libiążu, objętych Księgą Wieczystą o nr KR1C/00052855/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 165.822,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 124.366,50 zł.
Rękojmia: 16.582,20 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 20-08-2018r. godz. 14.30-15.00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię