Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Lokal mieszkalny stanowiący odrębna nieruchomość; Trzebinia, Ul. Grunwaldzka 97/5 (13-02-2018r.)

2018-01-11

Sygn. akt Km  2907/15, Km 3057/15, Km 3058/15, Km 2028/16, Km 2029/16, Km 890/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13-02-2018r. o godz. 14.20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie, sala 09, odbędzie się:

D R U G A       L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Trzebini, przy ul. Grunwaldzkiej 97, składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju – o łącznej powierzchni 34,10 m2; położonego na I kondygnacji budynku wielomieszkaniowego składającego się z V kondygnacji. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00057740/5
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Kawalec Jacek.

Wraz z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział wynoszący 94/10000 części nieruchomości wspólnej – prawie użytkowania działki nr 591/59 o powierzchni 3415 m2 objętej księgą wieczystą o nr KR1C/00057695/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 67 078,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 44.718,67 zł.
Rękojmia: 6 707,80 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu: 05-02-2018r. godz. 13.00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

DSCN6768 DSCN6769 DSCN6770 DSCN6771 DSCN6773 DSCN6774 DSCN6776 DSCN6777 DSCN6779 DSCN6780 DSCN6781 DSCN6782

 

 

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię