Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, Chrzanów, Kol. Fabryczna (29-03-2018r.)

2018-02-13

Km 182/14, Km 148/17, Km 2611/17, Km 250/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29-03-2018r. o godz. 9.30 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 08, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o nr 1 położonej w Chrzanowie w budynku przy ul. Kolonia Fabryczna 8a, składającej się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 60,30 m2; lokal nie posiada balkonu; nieruchomość stanowi własność dłużnika: Bartosiak Daniel i zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00052422/5.
Z prawem własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego związany jest udział 50/1000 części w częściach wspólnych budynku wielomieszkaniowego nr 8a przy ul. Kolonia Fabryczna oraz udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu (działki nr 4005/54, 4005/157, 4005/168), objętego ksiegą wieczystą o nr KR1C/00052396/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 136.728,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 102.546,00 zł.
Rękojmia: 13.672,80 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 19-03-2018r, godz. 14.30, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

6 5 4 3 2

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię