Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Nieruchomość gruntowa, Chrzanów, ul. Grzybowskiego (27-08-2019r.)

2019-06-25

Km 1313/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 sierpnia 2019r. o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 9, odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej złożonej z działki nr 3532/13 o pow. 0,0347 ha, położonej w Chrzanowie, gmina Chrzanów przy ul. Grzybowskiego 29 zabudowana budowlą w postaci utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki brukowej z obrzeżami betonowymi o pow. zabudowy 18,94 m2 (kształt sześciokąta foremnego).
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr L/407/98 w dniu 21 kwietnia 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami przedmiot wyceny położony jest w terenach mieszkaniowo-usługowych do adaptacji z działaniami poprawiającymi warunki zamieszkania (np. ekrany akustyczne, wzbogacenia programowe, estetyzacja i inne). Dla nieruchomości brak wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w myśl przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KR1C/00040533/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 24.944,00 zł, w tym:
wartość gruntu: 21.629,00 zł, wartość budowli: 3.315,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 18.708,00 zł.
Rękojmia: 2.494,40 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

DSCN1022 DSCN1023 DSCN1024 DSCN1025 DSCN1026 DSCN1027 DSCN1028

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię