Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Nieruchomość gruntowa zabudowana, Chrzanów, ul. Śląska (28-02-2018r.)

2018-02-05

sygn. akt Km 1923/09, Km 1097/10, Km 2336/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Henryka Bednorz-Godyń

zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 28-02-2018r. o godz. 14.30

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 09, odbędzie się:

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1883/4 o pow. 0,1145 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 28F, w zabudowie zwartej z budynkiem nr 28G, położonej w Chrzanowie przy ul. Śląskiej; zabudowę mieszkalną stanowi budynek piętrowy, w zabudowie zwartej, murowany, składający się z IV kondygnacji: niski parter, wysoki parter, I piętro, strych nieużytkowany; powierzchnia zabudowy budynku 113,00 m2; powierzchnia użytkowa budynku 226,41 m2; do budynku od strony północnej dobudowano wiatę konstrukcji lekkiej – powierzchnia wiaty 26,62 m2, wysokość 2,80 m.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Śląskiej w Chrzanowie.
Nieruchomość stanowi własność dłużników Michała Mikuśkiewicz i Katarzyny Mikuśkiewicz na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej i zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie o nr KR1C/00028342/3.

Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej w całości wynosi: 829 408,00 zł, w tym:
Wartość rynkowa gruntu wynosi: 167 170,00 zł
Wartość rynkowa budynku i budowli wynosi: 662 238,00 zł

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 622 056,00 zł.
Rękojmia: 82 940,80 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 26-02-2018. godz. 14.00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię