Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Nieruchomość gruntowa zabudowana, Luszowice (20-02-2018r.)

2018-01-29

akt Km 1357/12, Km 2337/12, Km 1551/10, Km 1506/17, Km 1787/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20-02-2018r. o godz. 14.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie, sala 09, odbędzie się:

D R U G A       L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej złożonej z działki o nr 187/4 o pow. 0,1817 ha zabudowanej: – budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o nr 70 o pow. użytkowej 199,89 m2 – budynkiem handlowo – produkcyjnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 138,09 m2; nieruchomość położona jest przy ul. 21 Stycznia w Luszowicach, gminna Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie i stanowi własność dłużników: Mijas Piotr, Słowińska Marlena, w udziałach wynoszących po 1/2. Nieruchomość posiadają założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanów nr KR1C/00009479/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 542 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 361 333,34 zł. Rękojmia: 54 200,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. Nieruchomość można oglądać w dniu 13-02-2018r. godz. 13.00; elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie mgr Henryka Bednorz-Godyń

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię