Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Nieruchomość gruntowa zabudowana, Płaza (13-05-2019r.)

2019-04-26

 

w odpowiedzi podać: Km 1650/06,
Km 1100/06, Km 2326/09, Km 2759/09, Km 1024/12

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13-05-2019r. o godz. 15.00 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 08, odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1507/3 o pow. 504 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym podpiwniczonym o powierzchni całkowitej 362,42 m2 w tym powierzchnia użytkowa 196,17 m2 i zapisanej w księdze wieczystej KR1C/00034752/5 oraz nieruchomość gruntowej składającej się z działki nr 1507/2 o pow. 504 m2 stanowiącej drogę dojazdową do działki o nr 1507/3 i zapisanej w księdze wieczystej KR1C/00036263/4, działki stanowią jeden kompleks tworząc funkcjonalnie jedną nieruchomość.
Nieruchomości te położone są w Płazie, gmina Chrzanów, przy ul. Fredry 3. Nieruchomości te stanowią własność dłużników: Stanisław Knapik i Wanda Knapik na prawach wspólności ustawowej majatkowej małżeńskiej.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów” uchwalonym na Sesji Rady Miejskiej w Chrzanowie Uchwałą Nr XXV/294/2012 z dnia 30 października 2012r. działki położone są na terenie rozwoju funkcji mieszkaniowych.
Nieruchomości łącznie oszacowane są na kwotę: 565.827,00 zł, w tym:
1.wartość nieruchomości gruntowej o nr KR1C/00034752/5: 30.240,00 zł
wartość budowli: 499.689,00 zł
wartość przynależności: 5.658,00 zł
2.wartość nieruchomości gruntowej o nr KR1C/00036263/4: 30.240,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 377.218,00 zł.
Rękojmia: 56.582,70 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 29-04-2019r. godz. 12.00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie
mgr Henryka Bednorz-Godyń

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię