Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Nieruchomość gruntowa zabudowana, Płoki (22-08-2019r.)

2019-07-18

Km 1806/11

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-08-2019r. o godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 03, odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej złożonej z działki nr 129/72 o pow. 0,0778 ha położonej w Płokach przy ul. Słonecznej, gmina Trzebinia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o jednej kondygnacji i nieużytkowym strychu, częściowo podpiwniczonym, o łącznej pow. użytkowej 95,02 m2; instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna – ścieki bytowe do bezodpływowego zbiornika (szambo), C.O. węglowe; nieruchomość posiada dostęp do sieci gazowej, brak instalacji gazowej w budynku. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Słoneczna. Nieruchomość częściowo ogrodzona.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KR1C/00029322/4.
Nieruchomość stanowi własność dłużników Feliksik Tadeusz i Feliksik Maria na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę: 174.793,00 zł, w tym:
wartość gruntu: 23.318,00 zł, wartość składnika budowlanego: 151.475,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 116.528,67 zł.
Rękojmia: 17.479,30 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 19-08-2019r. godz. 13.00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
lszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

DSCN9270 DSCN9271 DSCN9272 DSCN9273DSCN9240 DSCN9242 DSCN9243 DSCN9244 DSCN9246 DSCN9248 DSCN9249 DSCN9250

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię