Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Nieruchomość gruntowa zabudowana, Zagórze (16-01-2018r.)

2017-10-31

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc,

że w dniu 16-01-2018r. o godz. 8.45

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie, mieszczącym się w Chrzanowie, al. Henryka 23, sala 08, odbędzie się:

D R U G A      L I C Y T A C J A

w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 670/6 o powierzchni 0,0760 ha położonej w Zagórzu gmina Babice, objętej księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie o numerze KR1C/00035501/8 oraz zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 670/3 o powierzchni 0,0422 ha położonej w Zagórzu gmina Babice, objętej księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie o numerze KR1C/00040002/8, stanowiących jedną całość gospodarczą, zabudowaną budynkiem mieszkalnym położonym w Babicach, przy ul. Morgowej,
stanowiącej własność: Patrycji Siata, Renaty Siata
Nieruchomość o nr KW KR1C/00035501/8, obciążona jest prawem dożywotniej i bezpłatnej służebności mieszkania w budynku nr 608 w Zagórzu na rzecz Zyty Kikla oraz Jana Kikla (służebność osobista ustanowiona na rzecz Jana Kikla wygasła wraz ze śmiercią uprawnionego w dniu 01-04-2004r., nie została wykreślona z działu III KW KR1C/00035501/8).
Kompleks nieruchomości stanowiących jedną całość gospodarczą przy uwzględnieniu obciążenia służebnością osobistą oszacowany jest na kwotę: 173.604,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 115.736,00 zł.
Rękojmia: 17.360,40 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię