Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Nieruchomość gruntowa zabudowana, Zagórze (18-09-2019r.)

2019-08-09

Km 2307/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia,

na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 18-09-2019r. o godz. 10.40

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 8,

odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

1. nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 597/4 o pow. 0,1580 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 47 oraz budynkiem gospodarczym przy ul. Wyrowcowej w Zagórzu; działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Wyrowcowej; wykonany zjazd z drogi publicznej; wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej niepełne, nieruchomość posiada wykonane przyłącza do sieci infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociągowej, gazowej; ścieki bytowe odprowadzone do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne zlokalizowanego w obszarze nieruchomości.
- budynek mieszkalny jednorodzinny wykonany w technologii tradycyjnej, w zabudowie wolnostojącej o jednej kondygnacji nadziemnej (parter), strych nieużytkowy; w części podpiwniczony; powierzchnia użytkowa: 82,47 m2; składa się z: pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki i pomieszczenia gospodarczego.
- budynek o funkcji gospodarczej (stodoła) wykonany w technologii mieszanej (słupy konstrukcyjne murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej, ściany osłonowe deskowane); posiada jedną kondygnacje nadziemną (parter), w części podpiwniczony; powierzchnia użytkowa: 55,89 m2.
2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 2252/2 o pow. 0,1603 ha położonej w Zagórzu w rejonie ul. Piłsudskiego; działka położona w drugiej linii zabudowy w stosunku do istniejącej zabudowy przy ul. Piłsudskiego; brak dostępu do drogi publicznej; brak wyposażenia w sieci urządzeń infrastruktury technicznej; teren działki porośnięty trawą oraz drzewami (samosiewy).
Zgodnie ze Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Babice Nr XXXVII/263/2013 z dnia 24 maja 2013 r. szacowana nieruchomość położona jest: działka nr 597/4 na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej; działka nr 2252/2 na terenach rozwoju zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Nieruchomości objęte są jedną księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie o numerze KR1C/00057648/0.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Jurkiewicz Mirosław
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 129.692,00 zł; w tym:
- wartość działki nr 597/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 47: 113 551 zł (wartość gruntu: 75 673,00 zł, wartość składnika budowlanego: 37 878,00 zł)
- wartość działki nr 2252/2: 16 141,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 97.269,00 zł.
Rękojmia: 12.969,20 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Nieruchomość można oglądać w dniu 05-09-2019r. godz. 14.30, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię