Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Nieruchomości gruntowe, Mętków (10-04-2018r.)

2018-01-15

sygn. akt Km 79/10, Km 322/10, Km 1624/13, Km 3235/12, Km 2607/12

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Henryka Bednorz-Godyń

zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 10-04-2018 r. o godz. 9.00

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 08, odbędzie się:

P I E R W S Z A        L I C Y T A C J A

1. Nieruchomości w postaci działki niezabudowanej nr 348/10 o pow. 0,1537 ha położonej w Mętkowie, gmina Babice, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą KR1C/00014439/9 Sądu Rejonowego w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, działka położona jest na terenach istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej – zgodnie ze Studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/263/2016r. Rady Gminy Babice z dnia 24-05-2013r.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 57.063,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 42.797,25 zł
Rękojmia: 5.706,30 zł
2. Nieruchomości w postaci działki rolnej nr 1166/5 o pow. 0,5755 ha położonej w Mętkowie, gmina Babice, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą KR1C/00014437/5 Sądu Rejonowego w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych; działka położona jest na terenach otwartych o kluczowym znaczeniu dla ochorony zasobów ekologicznych – zgodnie ze Studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/263/2016r. Rady Gminy Babice z dnia 24-05-2013r.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 18.706,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 14.029,50 zł
Rękojmia: 1.870,60 zł
3.Nieruchomości w postaci działki leśnej nr 194/3 o pow. 0,4793 ha położonej w Mętkowie, gmina Babice, województwo małopolskie, porośniętej 72 i 82-letnim drzewostanem sosnowym, objętej księgą wieczystą KR1C/00054559/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (oznaczenie działki w dziale I KW KR1C/00054559/8 jest niezgodne z EGiB; zmiana oznaczenia nr dz. 194/2 na dz. 194/3 i pow. z 0,4498 ha na 0,04793 ha nastąpiła na podst. Decyzji Starosty Chrzanowskiego BK-6011z/30/99, op. KERG-3477/49/98); działka położona jest na terenach lasów państwowych, prywatnych i dolesienia – zgodnie ze Studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/263/2016r. Rady Gminy Babice z dnia 24-05-2013r.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 32.107,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 24.805,25 zł
Rękojmia: 3.210,70 zł

Powyższe nieruchomości stanowią własność dłużnika: Kusior Katarzyna

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji nieruchomości w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 04-04-2018r. godz. 12.00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie
mgr Henryka Bednorz-Godyń

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię