Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej, Trzebinia, ul. Prusa (24-06-2019r.)

2019-05-30

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 1013 (6) kpc, w zw. z art. 875 kpc, że

w dniu 24 czerwca 2019r. o godz. 12.30

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryki Bednorz-Godyń,

mieszczącej się w Chrzanowie przy ul. Mickiewicza 7, odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A               N I E R U C H O M O Ś C I
w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

w postaci udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości gruntowej składającej sie z działki o nr 1554/35 niezabudowanej o łącznej pow. 2895 m2, położonej w Trzebionce, gmina Trzebinia, stanowiącej własność dłużnika: Adam Jadwiga, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie o nr KR1C/00016334/7.
W toku opisu i oszacowania ukończonego w dniu 19-06-2015r. ustalono, iż zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Trzebinia, uchwalonego na Sesji Rady Miasta Trzebini Uchwałą Nr XLIII/629/IV/2006 z dn. 27-01-2006 nieruchomość położona jest na terenie MU- mieszkalnictwa i usług. Nieruchomość znajduje na obszarze gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz pod zabudowę komercyjną z programem usługowym. Miejscowy Plan dopuszcza zabudowę budynkami mieszkalnymi i obiektami usługowymi bez budynków mieszkalnych, zabudowę urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i małych parkingów do 8 stanowisk, budynków gospodarczych i garaży, zieleni urządzonej. Obiekty handlowe nie mogą przekraczać 1000m2 powierzchni sprzedażowej. Miejscowy Plan umożliwia podział w/w działki na dwie działki budowlane i realizację zabudowy.
Nieruchomość oszacowana została na kwotę 125.000,00 zł
Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 62.500,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji udziału 1/2 wynosi: jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: 31.250,00 zł
Podane wartości są kwotami netto, bez podatku VAT. Do podanych kwoty należy doliczyć stawkę podatku VAT należną na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i uslug (Dz.U. Nr 54, poz 535 z pózn. zm).
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości brutto, tj. kwotę 7.687,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z treścią art. 871 kpc, nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie
mgr Henryka Bednorz-Godyń

 

 

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię