Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Udział 1/2 w prawie użytkowania wieczystego, Chrzanów, ul. Fabryczna 18 (12-08-2019r.)

2019-07-18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 sierpnia 2019r. o godz. 12.30 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 09, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udziału 1/2 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 4005/112 o pow. 0,2613 ha (oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 05-12-2089r.) położona w Chrzanowie, ul. Fabryczna 18 zabudowanej budynkiem usługowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.
Nieruchomość gruntowa – bezpośredni zjazd z ul. Fabrycznej, sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna; kształt regularny (czworokąt) o wym.: szer. 33,00 m – 41,00 m, dł. 68,00 m; teren częściowo utwardzony o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z płyt betonowych; w części porośnięty trawą i samosiewami; częściowo ogrodzona betonowymi prefabrykatami i panelami ogrodzeniowymi (siatka).
Budynek – rok budowy: 1955; dwie kondygnacje naziemne (parter, piętro) w części podpiwniczony, instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, CWU (bojlery); pow. zabudowy: 1329,00m2, pow. użytkowa: 2466,58 m2. Zgodnie z wpisem w kartotece budynków obiekt sklasyfikowany zgodnie z KŚT jako budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe. Pierwotna funkcja budynku to budynek użyteczności publicznej (usługi kultury; usługi publiczne) użytkowany jako Dom Kultury; pod koniec lat 90. XX wieku obiekt wykorzystywano jako budynek usługowy – dyskoteka. Obiekt nieużytkowany od 2008 roku.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie o numerze KR1C/00054972/9 a udział wynoszący 1/2 w prawie użytkowania wieczystego powyższej nieruchomości będący przedmiotem licytacji przypada na rzecz dłużnika: Adam Jadwiga.
Nieruchomość została oszacowana w całości na kwotę: 428 470,00 zł, w tym wartość prawa użytkowania gruntu: 239 876,00 zł, wartość składnika budowlanego: 188 594,00 zł.
Wartość udziału 1/2 w nieruchomości przypadającego na rzecz dłużnika wynosi: 214 235,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 160 676,25 zł
Rękojmia: 21 423,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nabycie przedmiotowej nieruchomości w trybie egzekucji sądowej podlega zwolnieniu z obowiązku uiszczenia podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług jako nie dokonywane w ramach pierwszego zasiedlenia ani w ciągu dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia.
Nieruchomość można w dniu 30-07-2019r. godz. 13.00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

DSCN4674DSCN4668DSCN4665DSCN4638DSCN4628 DSCN4585

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię