Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Udział 1/3 w nieruchomości gruntowej, Balin (29-05-2019r.

2019-04-27

Kmp 45/92

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia,

na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 29-05-2019r. o godz. 15.00

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 03,

odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 165/16 o pow. 0,1382 ha, nieruchomość ta położona jest w Balinie, gmina Chrzanów przy ul. Kasprzaka i ul. Warpie; nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie o numerze KR1C/00025958/3. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Kasprzaka (od strony południowej) oraz ul. Warpie (od strony wschodniej). W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości lub przez jej teren przebiegają sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektroenergetyczna i gazowa.
Udział 1/3 w przedmiotowej nieruchomości stanowi własność dłużnika: Cudak Maria
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr L/407/98 w dniu 21 kwietnia 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami przedmiot wyceny położony jest w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny użytków rolnych z zabudową i bez zabudowy wskazane do utrzymania dotychczasowych form użytkowania. Dla nieruchomości brak wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w myśl przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ponadto ujawnione w dziale III księgi wieczystej KR1C/00025958/3 prawo bezpłatnego, dożywotniego użytkowania całej nieruchomości ustanowionego na rzecz Weroniki Bomba wygasło wraz ze śmiercią uprawnionej.
Zgodnie z działem III księgi wieczystej KR1C/00025958/3 nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebność przechodu, przejazdu i przegonu do budowy krańcem działki 165/16 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr166/4 i 166/1 oraz służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 165/16 o pow. 1798 m2 szlakiem o szerokości 4 metry przebiegającym z zachodu na wschód przez południowe krańce obciążonych działek od drogi publicznej do władnącej działki przez południowe krańce obciążonych działek – powyższe służebności, w przypadku nabycia przedmiotowej nieruchomości nie wygasają i pozostają utrzymane w mocy bez zaliczenia na poczet ceny nabycia nieruchomości na mocy art. 1000 § 2 pkt 3 kpc.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 61 520,00 zł.
Udział 1/3 w nieruchomości KR1C/00025958/3 oszacowany został na kwotę: 20.506,67 zł
Cena wywołania udział 1/3 w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 15.380,00 zł.
Rękojmia: 2.050,67 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 


DSCN0401 DSCN0402 DSCN0403 DSCN0404 DSCN0407 DSCN0408 DSCN0409 DSCN0410

 

 

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię