Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Użytkowanie wieczyste gruntu, Alwernia (22-01-2018r.)

2017-09-28

Km 573/17, Km 574/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-01-2018r. o godz. 13.00 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 8, odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości złożonej z działki nr 1755/35 o powierzchni 0,1546 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089r. oraz budynku produkcyjno-administracyjnego stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość, wolnostojącego o jednej kondygnacji naziemnej, niepodpiwniczony, o pow. użytkowej wynoszącej 604,18 m2, kubatura netto 2029,95 m3; nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej (obecnie pustostan); nieruchomości położone są na terenie Zakładów Chemicznych Alwernia SA w Alwerni.
Powyższe nieruchomości stanowią własność dłużnika: Samordak Andrzej i zapisane są w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00082705/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 365 399,00 zł, w tym:
wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu: 51 451,00 zł
wartość rynkowa budynku: 313 948,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 243.599,34 zł.
Rękojmia: 36 539,90 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię