Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, Chrzanów, ul. Kol. Rospontowa (termin: 23-09-2020r.)

0

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23 września 2020r. o godz. 13.20 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 8, odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego o nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, złożonego z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, 2 przedpokoi oraz pomieszczenia, o łącznej powierzchni 80,49 m2, położonego w Chrzanowie przy ul. Kolonia Rospontowa 6; lokal położony jest na I kondygnacji, standard wykończenia lokalu – do remontu kapitalnego. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr KR1C/00057039/8. Z prawem własności w/w nieruchomości związany jest udział wynoszący 185/1000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą o nr KR1C/00054825/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 65.597,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 49.197,75 zł.
Rękojmia: 6.559,70 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 14-09-2020r. godz. 13.00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

wniosek-kmp