Lokal mieszkalny, Chrzanów, al. Henryka 59 (22-10-2020r.)

0

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22 października 2020r. o godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 09, odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o nr 7 położonego w budynku mieszkalnym o nr 59 przy al. Henryka 59, dla którego Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1C/00085092/2; lokal złożony jest z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 46,61 m2. Lokal niezamieszkały.
Z prawem własności w/w nieruchomości związany jest udział 40/1000 części w nieruchomości wspólnej objętej ksiegą wieczystą o nr KR1C/00046672/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 131.831,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 98.873,25 zł.
Rękojmia: 13.183,10 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 12-10-2020 godz. 12.30, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie
mgr Henryka Bednorz-Godyń