Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Chrzanów Śląska/Skorupki (27-10-2020r.)

0

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 października 2020r. o godz. 14.30 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 03, odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1892/17 o pow. 0,1617 ha położonej w Chrzanowie, gmina Chrzanów, przy ul. Śląskiej i ul. Skorupki; kształt działki regularny – zbliżony do czworokąta (szerokość: 45,00 m; długość boku: 40,00 m); teren nieruchomości niezagospodarowany porośnięty trawą o oraz krzewami (samosiewy), ustalenie możliwości i sposobów zagospodarowania nieruchomości wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 59 i następne ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dostęp do sieci urządzeń infrastruktury technicznej pełny; w bezpośrednim otoczeniu nieruchomości lub przez jej obszar przebiegają sieci uzbrojenia terenu: energetycza, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, teletechniczna.
Nieruchomość nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej umożliwiającego realizację inwestycji (posiadającego możliwość budowy zajazdu z drogi publicznej). Wschodnia i południowa granica działki przylega bezpośrednio do pasa drogowego ul. Śląskiej – kategorii drogi krajowej oraz ul. Ks. Skorupki – kategorii drogi gminnej. Budowa zjazdu na przedmiotowej nieruchomości wymaga uzgodnienia i zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie.
Nieruchomość posiadaja założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00061862/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 245.989,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 184.491,75 zł.
Rękojmia: 24.598,90 zł
Nabycie przedmiotowej nieruchomości w trybie egzekucji sądowej podlega zwolnieniu z obowiązku uiszczenia podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (a to na mocy Interpretacji Ogólnej nr PT10/033/12/207/WLI/13/RD 58639 Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013r.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać w dniu 19-10-2020r. godz. 11.30, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacj i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.