Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Lokal mieszkalny stanowiąc yodrębną nieruchomość, Chrzanów, ul. Kolonia Rospontowa (10-06-2019r.)

2019-04-27

Km 1929/17


 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 czerwca 2019r. o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 08, odbędzie się:

 

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o nr 6 położonego w Chrzanowie przy ul. Kolonia Rospontowa 5, składajacego się z 2 pokoi, kuchni, WC oraz przedpokoju, o łącznej pow. użytkowej 50,74 m2, położony na I kondygnacji (parter) w budynku o III kondygnacjach naziemnych. Standard wykończenia lokalu: do remontu.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00057103/8 oraz stanowi własność dłużników: Włoskiewicz Małgorzata, Włoskiewicz Dariusz na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Z prawem własności lokalu związany jest udział 150/1000 części w nieruchomości wspólnej – prawie użytkowania wieczystego działki nr 837/11 o pow. 581 m2 i dziłałki 259 o pow. 220 m2 objętej księgą wieczystą o nr KR1C/00054824/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 81.293,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 60.969,75 zł
Rękojmia: 8.129,30 zł


 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 03-06-2019r. godz. 14.00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

DSCN0996 DSCN0997 DSCN0998 DSCN1000 DSCN1002 DSCN1003 DSCN1004 DSCN1005 DSCN1006 DSCN1007 DSCN1008 DSCN1009 DSCN1011 DSCN1012 DSCN1014 DSCN1016 DSCN1018

 

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię