Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Nieruchomość gruntowa niezabudowana – udział 1/3, Trzebinia (27-08-2018r.)

2018-07-20

Km 2252/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 27-08-2018r. o godz. 13.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie, sala 08. odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: udział wynoszący 1/3 w nieruchomości gruntowej posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie o nr KR1C/00059724/1, składającej się z działki nr 1726/99 oraz działki 1726/98 o pow. 0,1407 ha; nieruchomość ta położona jest w Trzebini, powiat chrzanowski, rejon ulicy Puszkina i ul. Łukasiewicza i nieruchomość stanowi własność dłużnika: Potocka-Bielecka Maria

Stwierdzono niezgodność pomiędzy Księgą Wieczystą a Ewidencją Gruntów i Budynków dotyczącej oznaczenia nieruchomości w Dziale I KW i wynikającej z nieujawnienia zmian wskazanych w Ewidencji Gruntów i Budynków w dziale I KW KR1C/00059724/1 prowadzonej dla nieruchomości. Operatem Pomiarowym P.1203.2015.2154 (P.1203-2154/2015) działka o nr 1726/15 o pow. 0,1427 ha (użytek RVI) uległa podziałowi na działki o nr 1726/98 o pow. 0,0024 ha (użytek Wp) i 1726/99 o pow. 0,1407 ha (użytek RVI).
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późniejszymi zmianami) śródlądowe wody płynące oraz wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa i nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Z uwagi na powyższe nieruchomość złożona z działki nr 1726/98 posiadająca użytek Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi z mocy prawa stanowi własność Skarbu Państwa i nie podlega obrotowi cywilnoprawnemu.
Wobec powyższego licytacji podlega działka o nr 1726/99.

Nieruchomość składajaca się z działki nr 1726/99 w całości została oszacowana jest na kwotę: 74.866,00 zł.
Udział w powyższej nieruchomości wynoszący 1/3 oszacowany został na kwotę: 24.955,33 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 16.636,89 zł.
Rękojmia: 2.495,53 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię