Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Nieruchomość gruntowa zabudowana – udział 3/8, Chrzanów, ul. Głowackiego (19-03-2018r.)

2018-02-13

sygn. akt Km 669/17, Km 911/17, Km 1137/16

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 19-03-2018r. o godz. 13.30

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, sala 08, odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: udział 3/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej złożonej z działki nr 3714/1 o pow. 0,0288 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 29 przy ul. Głowackiego; nieruchomość położona w Chrzanowie, gmina Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie.
Udział w powyższej nieruchomości stanowi własność dłużnika: Czopik Helena
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00037441/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 222 886,00 zł,
w tym wartość nieruchomości gruntowej: 23 949,00 zł; wartość składnika budowlanego: 198 937,00 zł

Wartość udziału 3/8 w powyższej nieruchomości, stanowiącego przedmiot licytacji wynosi: 83.582,25 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 62.686,69 zł.
Rękojmia: 8.358,23 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Nieruchomość można oglądać w dniu 12-03-2018r. godz. 13.00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

DSCN9235 DSCN9236 DSCN9237 DSCN9238

 

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię